Skip to content

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Ruda Śląska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nsrudaslaska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • Brak możliwości kontroli odtwarzania dźwięku
 • Brak pułapki na klawiaturę 
 • Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych
 • Brak możliwości dostosowania czasu 
 • Brak trzech błysków lub wartości poniżej progu 
 • Brak możliwości pominięcia bloków
 • Brak kolejności fokusu
 • Brak przewidywalności po oznaczeniu fokusem

Data sporządzenia deklaracji: 2021-10-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Łukomska – Piłat, adres poczty elektronicznej dostepnosc@ruda-sl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322 449 000, wew. 3251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz o sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, BUDYNEK PRZY PLACU JANA PAWŁA II 6


  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

   • od placu Jana Pawła II (główne) – pierwsze drzwi otwierane ręcznie, po pokonaniu kilku schodów znajdują się drugie drzwi otwierane automatycznie, wejście po kilku schodach, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
   • od ulicy Niedurnego – na poziomie terenu, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście.

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na wprost od wejścia głównego, jest dostępne bez barier architektonicznych.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do biur znajdujących się w końcowej części prawego skrzydła budynku, na półpiętrach oraz na poziomie 4 dojście jedynie schodami.

W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – z komunikatorem głosowym informującym o piętrze oraz przyciskami przystosowanymi dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych – klientów Urzędu Miasta. Przewijak i miejsce przyjazne dla rodziców z małymi dziećmi znajduje się na II piętrze obok pokoju 231 (dojście do pomieszczenia po kilku schodach).

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W windach zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik Biura Obsługi Mieszkańców znajdującego się przy wejściu głównym, pracownicy ochrony dostępni przy wejściu od strony ulicy Niedurnego).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (1 przy placu Jana Pawła II, 2 przy ul. Niedurnego). Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miasta z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim umówieniu terminu wizyty interesanta. Usługa jest bezpłatna, dostępna w godzinach pracy urzędu.

URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, BUDYNEK PRZY ULICY NIEDURNEGO 46

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

  • od ulicy Niedurnego (główne) – drzwi otwierane automatycznie – szerokie , wejście po kilku schodach, dzięki zamontowanej pochylni jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • od parkingu – wejście po kilku schodach, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.

W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z przyciskami przystosowanymi dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przewijak również znajduje się na parterze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków.

W windzie zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miasta z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim umówieniu terminu wizyty interesanta. Usługa jest bezpłatna, dostępna w godzinach pracy urzędu.

URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, BUDYNEK PRZY ULICY MARKOWEJ 22

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście, od tyłu budynku po schodach, drzwi otwierane ręcznie. Dzięki zamontowanej pochylni wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych oraz przewijaka dla małych dzieci.

W budynku nie ma windy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przy wejściu zastosowano pochylnię dla wózków.

W budynku dostępna jest informacja o rozkładzie pomieszczeń.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miasta z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim umówieniu terminu wizyty interesanta. Usługa jest bezpłatna, dostępna w godzinach pracy urzędu.

URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, BUDYNEK PRZY UL. HALLERA 61

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po kilku schodach oraz dwoje drzwi otwieranych ręcznie, odpowiednio szerokich. Wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku funkcjonuje obszar kontroli (dyżurka Straży Miejskiej dostępna obok wejścia, po lewej stronie).

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.

W budynku nie ma windy.

Toaleta męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Nie ma toalety dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (dyżurni Straży Miejskiej dostępni przy wejściu).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce jest bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miasta z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim umówieniu terminu wizyty interesanta. Usługa jest bezpłatna, dostępna w godzinach pracy urzędu.

Skip to content